video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد نویدبخش تنش خشکی به منظور افزایش کیفیت محصول گیاه داروئی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm) بومی ایران

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 177

چکیده

مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm. ) گیاه بومی و انحصاری ایران و از خانواده نعناعیان می باشد. این گیاه کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی, آرایشی-بهداشتی و دارویی دارد. در این پژوهش, تنش خشکی در مرحله گلدهی در قالب طرح کاملا˝ تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا گردید. تیمارها, پنج زمان نمونه برداری (شاهد, 3, 6, 9 و 12 روز) به فواصل سه روز بودند که بعد از قطع آبیاری اعمال گردید. رطوبت حجمی خاک و تعدادی صفات فیزیولوژیک نظیر پتانسیل آبی برگ, محتوای نسبی آب برگ, رنگیزه های گیاهی, قندهای محلول و پرولین اندازه گیری شد. بررسی نمایه متابولیتی نشان داد که بعضی از متابولیت ها نظیر رزمارینیک اسید, کافئیک اسید, اورسولیک اسید و کارنوزیک اسید و نیز قندهای محلول, پرولین متأثر از تنش خشکی بوده و افزایش معنی داری یافتند. مقدار بازده اسانس و نیز تیمول به عنوان مهمترین و فراوانترین ترکیب موجود در اسانس مرزه سهندی, افزایش معنی داری نشان داد, اگرچه مقدار کمی بعضی از ترکیبات دیگر موجود در اسانس, نظیر کارواکرول, گاماترپینن و پاراسیمن در اثر تنش خشکی کاهش یافت. نتایج این تحقیق بیانگر این است که گیاه مرزه علاوه بر افزایش تنظیم کننده های اسمزی نظیر قندهای محلول و پرولین با تغییر در ترکیبات ثانویه موجود در اسانس و عصاره توانسته است خشکی را تحمل نماید. در مجموع نمایه متابولیتی و خصوصیات فیزیولوژیکی, ما را به درک وسیعتری از مکانیسم های مرزه در سطح متابولومیکی هدایت خواهد نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی