مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران) | سال:1397 | دوره:49 | شماره:3 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر انواع حاصلخیزکننده های خاک بر رشد و عملکرد دو گونه دارویی اسفرزه و سیاه دانه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 در آزمایش اول اثر مصرف ورمی-کمپوست (5/2 و 5 تن در هکتار), کود گاوی (10 و 20 تن در هکتار), اسید هیومیک (1 و 2 کیلوگرم در هکتار) بر گیاه اسفرزه و در آزمایش دوم تاثیر مصرف گوگرد (0, 150 و 300 کیلوگرم در هکتار), تیوباسیلوس (با نسبت وزنیِ 1 به 50 در مقایسه با میزان گوگرد مصرفی در هر کرت) و کود گاوی (0 و 30 تن در هکتار) بر عملکرد, اجزای عملکرد و برخی صفات مرفولوژیکی سیاه دانه بررسی شد. تاثیر تیمارهای آزمایشی تنها بر صفات تعداد پنجه, تعداد سنبله و شاخص کلروفیل اسفرزه معنی دار بود. بیشترین تعداد پنجه و سنبله (به ترتیب 6/5 و 5/48 عدد در بوته) با مصرف 2 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و کم ترین مقدار آن (به ترتیب 8/3 و 6/31 عدد در بوته) در تیمار شاهد مشاهده شد. مصرف کود گاوی و اسید هیومیک به طور نسبی شاخص تورم بذر اسفرزه را بهبود بخشید و بیشترین عملکرد بذر نیز در تیمار مصرف 2 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک (76/3 گرم در بوته معادل 1038 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. در گیاه دارویی سیاه دانه تقریباً هیچ یک از اثرات ساده و متقابل فاکتورهای آزمایشی بر روی صفات مورد بررسی معنی دار نشد. با این وجود, تقریباً تمامی صفات رشد و عملکرد گیاه در شرایط مصرف کود گاوی به مقدار اندکی بهبود پیدا کرد, به طوری که در نهایت عملکرد بذر در شرایط مصرف و عدم مصرف این نهاده به ترتیب 292 و 243 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID