مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران) | سال:1388 | دوره:40 | شماره:1 | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

346

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فصل کاشت بر بنیه بذر و برخی شاخص های مرتبط با جوانه زنی در ارقام مختلف کلزا (.Brassica napus L)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 75

چکیده

 جهت تعیین تاثیر فصل کاشت بر بنیه بذر و برخی شاخص های مرتبط با جوانه زنی در 12 رقم پر محصول کلزا بهاره, آزمایشی در سال های 85-84 انجام شد. در سال نخست که در مزرعه انجام گرفت, 12 رقم کلزا بهاره در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال, در دو فصل پاییز و بهار کشت شدند و در سال دوم و با استفاده از آزمون جوانه زنی استاندارد, بذرهای حاصل از سال نخست به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی تحت شرایط استاندارد قرار گرفتند تا توان رشد آنها در اتاقک رشد مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت مشخص شد بذرهای حاصل از دو فصل, از لحاظ صفات وزن هزار دانه, درصد جوانه زنی, طول ریشه اولیه و ساقه اولیه, شاخص بنیه گیاهچه, تعداد گیاهچه های عادی و غیر عادی, متوسط جوانه زنی روزانه و سرعت جوانه زنی روزانه به طور معنی دار تفاوت داشتند. همچنین اثر رقم بر شاخص های وزن هزار دانه, درصد جوانه زنی, طول ریشه اولیه و ساقه اولیه و گیاهچه, شاخص بنیه گیاهچه, تعداد گیاهچه های عادی و غیر عادی, متوسط جوانه زنی روزانه و سرعت جوانه زنی روزانه معنی دار بود. بذرهای تولیدی از کشت پاییزه از نظر درصد جوانه زنی, شاخص بنیه گیاهچه و سایر شاخص های مهم در بنیه بذر نسبت به بذرهای تولیدی از کشت بهاره برتری داشتند. در بین ارقام نیز رقم RG405/02 با داشتن وزن هزار دانه بالا توانست از نظر بسیاری از شاخص های اندازه گیری شده نسبت به سایر رقم ها برتری داشته باشد. در این آزمون مشخص شد که صفت کاهش وزن بذر در طی جوانه زنی می تواند به عنوان یک شاخص جهت تعیین بنیه بذر استفاده گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID