video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

992

دانلود:

296

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علفهای هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 30

چکیده

 در سالهای اخیر, به کارگیری مدیریت تلفیقی علفهای هرز با هدف کارایی بیشتر نهاده ها توجه بسیاری از متخصصین علفهای هرز را به خود جلب کرده است. بدین منظور آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1383 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع سیستم شخم (حفاظتی - متداول) و 8 تیمار مدیریت علفهای هرز (1- علفکش کامل, 2- وجین, 3- کولتیواتور, 4- تلفیق تیمار 1 و 2, 5- تلفیق تیمارهای 1 و 3, 6- تلفیق تیمارهای 2 و 3, 7- تلفیق تیمارهای علفکش کاهش یافته و 2, 8- تلفیق تیمارهای علفکش کاهش یافته و 3) بود. نتایج نشان داد که در تمام تیمارهایی که کولتیواتور در آن حضور داشت بیوماس کل اندامهای هوایی سیب زمینی و شاخص سطح برگ در شخم حفاظتی کمتر از شخم متداول بود. در مدیریتهایی که در آنها عملیات کولتیواتور زدن در هفته ششم انجام شد تراکم و بیوماس علفهای هرز نسبت به سایر تیمارها تا انتهای فصل بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین عملکرد و سود ناخالص از تیمارهای کولتیواتور بدست آمد اما بیشترین سود خالص در تیمارهای تلفیقی بود زیرا در تیمارهای کولتیواتور 20 درصد از غده ها با ریزومهای اویارسلام دچار خسارت فیزیکی شدند. در مجموع تیمارهای تلفیقی که در آنها کولتیواتور حضور داشت در مدیریت علفهای هرز و درآمد حاصل از تولید سیب زمینی موثرتر بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اقبالی، شهاب، کوچکی، علیرضا، نصیری محلاتی، مهدی، و کازرونی منفرد، ابراهیم. (1388). تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علفهای هرز,عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 40(3)، 23-30. SID. https://sid.ir/paper/153476/fa

  Vancouver: کپی

  اقبالی شهاب، کوچکی علیرضا، نصیری محلاتی مهدی، کازرونی منفرد ابراهیم. تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علفهای هرز,عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1388؛40(3):23-30. Available from: https://sid.ir/paper/153476/fa

  IEEE: کپی

  شهاب اقبالی، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، و ابراهیم کازرونی منفرد، “تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علفهای هرز,عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی،” مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 40، no. 3، pp. 23–30، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/153476/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی