مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد تاریخ کاشت بهینه بر پایه تاریخچه اقلیمی با استفاده از مدل همانندساز رشد AquaCrop در منطقه دشت مغان استان اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 799 | صفحه پایان 810

چکیده

 از مدل AquaCrop برای برآورد تاریخ کاشت مناسب برای تولید بیشترین عملکرد بر پایه تاریخچه اقلیمی منطقه دشت مغان استفاده شد. برای این منظور با استفاده از داده های پدیدشناختی (فنولوژیک) هشت گیاه زراعی عمده در دشت مغان, در کنار داده های اقلیمی سی ساله این منطقه, پس از واسنجی (کالیبراسیون) مدل, تاریخ کاشت بهینه هر محصول تعیین شد. مدل با استفاده از درجه روز رشد تجمعی, آستانه های دمایی فعال و موثر و شاخص برداشت محاسباتی, عملکرد هر محصول را محاسبه کرد. ضریب تشخیص, ریشه میانگین مربعات خطای نرمال و شاخص تطابق به ترتیب 0.99, 29.16 و 0.97 بود. این آمارها نشان دهنده کارکرد مناسب مدل در برآورد عملکرد محصولات عمده زراعی در منطقه است. بر پایه نتایج, بازه کاشت همانند سازی شده برای گندم پاییزه کوتاه تر بود. محصول جو پاییزه نیز از روند همسانی با گندم پاییزه پیروی می کرد. بازه کاشت ذرت بهاره درازمدت تر از بازه معمول منطقه بود, اما بازه کاشت همانند سازی شده در کلزا پاییزه, پنبه, سویا و ذرت کشت دوم همسان با بازه کشت منطقه بود. همچنین نیاز آبی گیاهان باغی مختلف در تاریخ کاشت های تعیین شده نیز توسط مدل محاسبه شد. این نتایج با خروجی نرم افزار NETWAT برای این منطقه مقایسه شد. در این مقایسه ضریب تبیین, 0.92 و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده, 14.07 و شاخص تطابق, 0.99 محاسبه شد. بنا بر نتایج, کشت گیاهان پاییزه به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از بارندگی های فصل های پاییز و زمستان در منطقه و کاهش مصرف آب آبیاری, باید توجه بیشتر شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی