video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

640

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مدیریت پسماندها و نظام خاک ورزی بر تجمع و انتقال دوباره مواد نورساختی در گندم (.Triticum aestivum L)

صفحات

 صفحه شروع 737 | صفحه پایان 748

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مدیریت پسماندها (بقایا) بر ویژگی های فیزیولوژیکی گندم, آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد در سال زراعی 93-92 انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل شیوه های مختلف خاک ورزی در سه سطح (خاک ورزی متداول, خاک ورزی کم و بدون خاک ورزی) و عامل فرعی شامل مدیریت پسماندها در سه سطح (حفظ 0, 30 و 60 درصد پسماندها) بود. طول ساقه, سنبله, دمگل (پدانکل), طول, سطح و وزن خشک برگ پرچم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد, بیشترین مقادیر صفات یادشده در تیمار بدون خاک ورزی به دست آمد که به ترتیب معادل 91.18, 10.04, 28.37, 22.48 سانتی متر, 26.3 سانتی متر مربع و 0.194 گرم بود. اما در مدیریت پسماندها, هیچ کدام از صفات یادشده تفاوت معنی داری را نشان ندادند. تاثیر نظام خاک ورزی و مدیریت پسماندها بر ماده خشک انتقال یافته از ساقه, اختصاص مواد نورساختی (فتوسنتزی) به سنبله, مشارکت مواد پرورده (اسیمیلات های) ذخیره ای پیش از گرده افشانی در پر شدن دانه و بازده انتقال دوباره معنی دار نبود. اثر متقابل نظام خاک ورزی و مدیریت پسماندها بر طول ساقه معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه در نظام بدون خاک ورزی (6912.2 کیلوگرم در هکتار) و در پسماندهای 60 درصد (6980.8 کیلوگرم در هکتار) بود. آزمایش نشان داد خاک ورزی حفاظتی همراه با حفظ پسماندهای بیشتر روی سطح خاک موجب بهبود برخی از صفات زراعی و عملکرد گندم می شود و راه کاری برای احیاء منابع و پایداری در تولید است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی