مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برهمکنش مدیریت خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچریشه بر تنفس خاک و برخی ویژگی های رشدی ذرت

صفحات

 صفحه شروع 889 | صفحه پایان 900

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عملیات خاک ورزی, پیش تیمار (پرایمینگ) بذر و قارچ قارچریشه (میکوریزا) بر میزان عملکرد, اجزای عملکرد و برخی از صفات رشدی گیاه ذرت, آزمایشی به صورت کرت های خردشده (اسپلیت پلات) فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. عامل های مورد بررسی در این آزمایش شامل سه سطح خاک ورزی به صورت, 1) خاک ورزی رایج (گاوآهن برگردان دار, دیسک و فاروئر), 2) کاهش یافته (دیسک و فاروئر), 3) حداقل (فاروئر), به عنوان عامل اصلی و ترکیب سطوح پیش تیمار بذرها (با و بدون پیش تیمار بذرها با اسید سالیسیلیک 0.1 نرمال) و سطوح قارچریشه (تلقیح و نبود تلقیح) به عنوان عامل فرعی بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس بیانگر تاثیر معنی دار اثر متقابل سه گانه خاک ورزی, پیش تیمار بذرها و همزیستی قارچ بر صفات عملکرد زیست توده (بیوماس) و عملکرد دانه بود. وزن ظاهری خاک در سطوح مختلف خاک ورزی معنی دار شد. اثر متقابل خاک ورزی و همزیستی قارچ نیز بر صفات تنفس خاک, درصد پرگنه زایی (کلونیزاسیون) و وزن صددانه معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد, ترکیب تیماری خاک ورزی رایج×پیش تیمار بذرها× همزیستی قارچ به افزایش معنی دار صفات عملکرد زیست توده و عملکرد دانه منجر شد. ترکیب تیماری خاک ورزی رایج× همزیستی قارچ نیز سبب افزایش معنی دار تنفس خاک و وزن صددانه شد. همچنین تیمار خاک ورزی رایج باعث افزایش معنی دار وزن ظاهری خاک شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی