مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

324

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر جهش ژنتیکی پرتوهای لیزر روی صفات زراعی و DNA در نخود زراعی (.Cicer arietinum L)

صفحات

 صفحه شروع 673 | صفحه پایان 683

کلیدواژه

DNAQ2

چکیده

 تنوعی که در موجودات زنده اعم از گیاه و جانور وجود دارد ناشی از جهش (موتاسیون) های طبیعی در سطح DNA و درپی نوترکیبی و انتخاب است که در طی میلیون ها سال رخ داده است. هدف از انجام این آزمایش بررسی امکان ایجاد تغییر ژنتیکی در گیاه نخود با استفاده از پرتوهای لیزر است. پرتوهای لیزر با نفوذپذیری بالایی که دارند باعث ایجاد تغییرات ریخت شناختی (مرفولوژیک) و فیزیولوژیک در گیاهان می شوند. در این آزمایش پرتوهای لیزر YAGND : با طول موج 530 نانومتر, لیزر هلیوم نئون با طول موج 632 و لیزر UV با طول موج 308 نانومتر در مدت زمان های مختلف روی بذر نخود رقم ILC 482 به کار برده شد. پس از پرتوتابی و کاشت بذرها (M1), تا زمان برداشت صفات: روز تا جوانه زنی, گلدهی و غلاف دهی, درصد جوانه زنی, شمار ساقه های دارای غلاف, شمار کل غلاف ها, شمار غلاف های خالی و پر, شمار بذر در بوته, وزن صددانه, ارتفاع بوته, وزن خشک بوته و عملکرد دانه اندازه گیری شد. بذرهای تولیدی از تیمارهای پرتوتابی شده همراه با شاهد در نسل بعد (M2) کشت و صفات بالا دوباره اندازه گیری شدند. نتایج در نسل اول نشان داد, در سه صفت (ارتفاع بوته, شمار غلاف های خالی و وزن خشک) تفاوتی بین شاهد و تیمارهای پرتوتابی شده وجود نداشت. اما در دیگر صفات در تیمارهای مختلف تغییراتی نسبت به شاهد در نسل اول و دوم به وجود آمد. به طورکلی پرتوتابی موجب کاهش میزان صفات نسبت به شاهد شد. در ضمن بررسی های مولکولی رخداد جهش را در سطح DNA توسط اشعه لیزر اثبات کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی