مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی نژادگان های مختلف یونجه (.Medicago sativa L) در ایران

صفحات

 صفحه شروع 695 | صفحه پایان 708

کلیدواژه

یونجه Medicago sativa L.) Q1
ISSR)Q1

چکیده

 یونجه یکی از گیاهان علوفه ای است که به علت میزان پروتئین بالا, خوش خوراکی, قابلیت هضم بالا و سازگاری آن در شرایط مختلف محیطی اهمیت بالایی دارد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی نوزده نژادگان (ژنوتیپ) از گونه Medicago sativa با استفاده از نشانگر های سیتوژنتیکی و مولکولی بررسی شد. بر پایه داده های سیتوژنتیکی تنوع معنی داری برای صفات کاریوتیپی وجود داشت. نژادگان های 211- ES (اصفهان1), 027- ES (شاهرود), 199- ES (کدی1), 065- ES (زردشت), 037- ES (اصفهان 2) بیشترین میزان کروماتین و بیشترین نبود تقارن را داشتند و کاریوتیپ متکاملی داشتند.بیشترین شاخص بدون تقارن (AI) را نژادگان های 211- ES (اصفهان 1) و 119- ES (کدی 1) و کمترین میزان را نژادگان 037- ES (اصفهان 2) داشت. همچنین بیشترین میزان تغییرات نسبی طول کروموزوم (CV CL), میانگین بدون تقارن سانترومری (MCA), انحراف معیار نسبت بازوها (r-value) و طول نسبی کروموزوم (RL %) مربوط به نژادگان 119- ES (کدی 1) و کمترین میزان متعلق به نژادگان 058- ES (کدی 2) بود. بررسی الگوی نواری (باندی) هشت آغازگر (پرایمر) ISSR شمار 29 نوار چندشکلی (پلی مورف) را مشخص کرد. پس از امتیاز دهی نوارهای چندشکلی میانگین شاخص محتوای داده های چند شکلی (PIC) در هر آغازگر برابر 0.32 محاسبه شد. کمترین میزان درصد چندشکلی را آغازگرهای IS14 (50%) و IS15 (50%) و IS5 (57.14%) داشتند و درصد چندشکلی برای دیگر آغازگرها 100 درصد است, همچنین میانگین درصد چندشکلی برابر 86 درصد بود.شمار نوارهای چندشکلی برای آغازگرها از سه تا شش نوار متغیر بود. میانگین شمار نوار در هر آغازگر برابر 4.62 تعیین شد. تجزیه خوشه ای داده های مولکولی و سیتوژنتیکی 19 نژادگان را در سه گروه قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی