مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

249

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی نژادگان های مقاوم و حساس گندم نان به بیماری پاخوره از نظر صفات زراعی در مزرعه

صفحات

 صفحه شروع 709 | صفحه پایان 720

چکیده

 گندم نان یکی از منابع غذایی با ارزشی است که در معرض بیماری های زیادی قرار گرفته که موجب کاهش کمیت و کیفیت آن می شود.از بیماری های مهم گندم, پاخوره گندم با عامل Gaeumannomycs graminis var. tritici است, که اغلب در مناطق مرطوب شیوع دارد. هدف از این بررسی, ارزیابی نژادگان (ژنوتیپ) های گندم نان با سطوح مقاومتی مختلف که از غربالگری گلخانه ای انتخاب شده بودند, در شرایط مزرعه و بررسی رابطه بین شاخص مقاومت به بیماری و صفات زراعی و عنصرهای کم مصرف بذر بود.برای این منظور 15 نژادگان در شرایط آلوده به بیماری و بدون آلودگی در مزرعه کشت شدند و صفات: میزان سبزینه (کلروفیل), کاروتنوئید, سطح برگ پرچم, ارتفاع, شمار سنبلچه در خوشه, طول خوشه, طول دمگل (پدانکل), وزن صددانه, وزن دانه در خوشه, شمار دانه در خوشه, وزن کل دانه در بوته, وزن کل زیست توده (بیوماس), شاخص برداشت و میزان عنصرهای کم مصرف بذر (آهن, منگنز و روی) اندازه گیری شد. میزان آهن موجود در بذر, در شرایط آلوده افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. در نهایت نژادگان های 485, 1528, 501, 8031 و 585 از نظر بیشتر صفات اندازه گیری شده در مزرعه در شرایط آلوده به بیماری نسبت به دیگر نژادگان ها برتری داشتند و شدت بیماری اندازه گیری شده در گلخانه, با ارتفاع گیاه, وزن دانه در خوشه, سطح برگ پرچم, وزن صددانه و میزان آهن موجود در بذر که در مزرعه در شرایط آلوده به بیماری اندازه گیری شد, همبستگی منفی و معنی دار داشت که نشان می دهد, می توان از ارزیابی های گلخانه ای برای گزینش نژادگان های متحمل به بیماری پاخوره استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی