Start: 2/7/2023 9:07:05 PMEnd: 2/7/2023 9:07:06 PM >> 601

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین دماهای بهینه ی جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک (Tribulus terrestris)

صفحات

 صفحه شروع 413 | صفحه پایان 419

چکیده

 گیاه خارخسک به رغم اینکه به عنوان یک علف هرز در زراعت های بهاره شناخته شده است, استفاده ی فراوانی در صنایع دارویی دارد که با شناخت مراحل مختلف نمو این گیاه می توان افزون بر مدیریت آن در زراعت ها از نظر دارویی نیز اقدام به تولید آن کرد. به منظور بررسی تأثیر دما روی جوانه زنی بذر خارخسک و تعیین دماهای بهینه آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در سطوح دمایی (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) انجام شد و ویژگی های جوانه زنی (سرعت جوانه زنی, درصد جوانه زنی و گیاهچه ی نرمال) در این دماها بررسی شد. نتایج نشان داد, سرعت جوانه زنی در دمای 30 درجه ی سلسیوس, درصد جوانه زنی و گیاهچه ی نرمال در دمای 20 و 25 درجه ی سلسیوس به بیشترین میزان خود می رسند و پس ازآن کاهش می یابند. بهترین مدل برای پیش بینی دماهای بهینه ی جوانه زنی بذر خارخسک مدل دندان مانند بود که در آن دماهای کمینه (پایه), بهینه ی کم (مطلوب پایین) و بهینه ی بیش (مطلوب بالا) و بیشینه (سقف) به ترتیب 8, 25, 8/30, 37 درجه ی سلسیوس پیش بینی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی