video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

831

دانلود:

311

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و ارزیابی وضعیت پارک های شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 64

چکیده

 از جمله ملزومات رشد و توسعه جوامع, ایجاد بسترهای فضایی و کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی, به منظور تحرک و جابجایی بهتر و دسترسی آسان تر در سطح شهر است. ناتوانان جسمی, معلولان و جانبازان, بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین, نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. اما, وجود برخی موانع بویژه در نحوه طراحی, معماری و شهرسازی, بسیاری از فضاهای شهری, به ویژه معابر عمومی, پارک ها و فضاهای سبز را فاقد شرایط لازم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول نموده است. با توجه به اهمیت مساله, مراکز تفریحی, به خصوص پارک ها, فضاهای سبز و باغ های شهری, باید به گونه ای طراحی و احداث شوند که کم توانان جسمی نیز قادر به استفاده از این گونه اماکن باشند. به دنبال این هدف و با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در منابع و لحاظ کردن آن در مشاهدات میدانی, و همچنین نتایج پرسشنامه های پاسخ داده شده توسط معلولان و جانبازان, وضعیت تعداد 36 پارک مهم شهر اصفهان به عنوان نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل, حاکی از آن است که از مجموع پارک های مورد مطالعه وضعیت 2.8 درصد مناسب, 30.5 درصد تا حدی مناسب و 66.7 درصد از وضعیت نامناسب برخوردار بوده اند؛ بنابراین جهت بهسازی فضاهای عمومی برای توانمندسازی معلولان در بهره گیری بیشتر و بهتر از پارک ها و فضاهای سبز شهر, و سازگار ساختن این کاربری های شهری با نیازهای این اقشار, باید بیش از پیش توجه داشت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.