video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تطبیقی شاخص های سلامت در استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 73

چکیده

 سلامتی, موضوعی است که در توسعه مناطق تاثیر می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد, به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی نیز به سلامتی توجه کاملی نشان داده است. امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها و روستاها هدف اصلی سیاستی برنامه ریزی شهری و منطقه ای محسوب می شود. همچنین, وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه, مساله ضروری و مهم در نظر برنامه ریزان است. به منظور حل مسایل ناشی از نبود تعادل های منطقه ای گام نخست, شناخت و سطح بندی مناطق از برخورداری در زمینه های مختلف, به ویژه خدمات بهداشتی و درمانی است. هدف از پژوهش حاضر, تحلیل فضایی شهرستان های استان خوزستان به لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی است, از داده های سالنامه آماری 1391 استان خوزستان بهره گرفته شده است. ابتدا مهم ترین شاخص های سلامت, تعیین و سپس وضعیت 24 شهرستان استان خوزستان به لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری ارزیابی شده است. نتایج, گویای آن است که شهرستان اهواز نسبت به سایر شهرستان های استان خوزستان از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. سپس سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان به لحاظ شاخص های سلامت با استفاده از ضریب ناموزون موریس به چهار گروه توسعه یافته, در حال توسعه, کمتر توسعه یافته و محروم تقسیم شده است و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (ARC/GIS) توزیع آن ها نمایش داده شده است. با توجه به نتایج به دستامده از مدل موریس از کل شهرستان های استان, 6 شهرستان توسعه یافته, 8 شهرستان در حال توسعه, 8 شهرستان کمتر توسعه یافته و دو شهرستان محروم هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی