video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

236

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان زوارم شهرستان شیروان)

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 129

چکیده

 بروز معضلات زیست محیطی و روند فزاینده آن, موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران است که در چارچوب دیدگاه سواد زیست محیطی بررسی می شود. آنچه در این زمینه درخور توجه است, نقش و اثر کشاورزان روستایی در کاهش مشکلات زیست محیطی است؛ زیرا بخش زیادی از زمین ها در قلمرو ملی برای انجام فعالیت های کشاورزی در اختیار روستاییان است که در صورت نداشتن سواد زیست محیطی به لحاظ دانش, نگرش و رفتار, سبب صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری برای کیفیت زمین و محیط می شوند. بر این اساس, هدف از پژوهش حاضر مطالعه سطح سواد زیست محیطی کشاورزان در قالب سه بعد دانش, نگرش و رفتار است تا در صورت وجود کمبودهایی در این زمینه با ترویج و آموزش کشاورزان روستایی برطرف شود. روش شناسی مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش, شامل تمام خانوارهای کشاورزان روستایی دهستان زوارم شهرستان شیروان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 139 سرپرست خانوار از آنها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش, پرسشنامه ای است که روایی آن با استفاده از پانل تخصصی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج یافته های پژوهش از طریق آزمون T نشان داد سطح دانش و آگاهی زیست محیطی کشاورزان روستایی در سطح متوسط و برای رفتار زیست محیطی پایین تر از حد متوسط است. همچنین, آزمون همبستگی نشان داد, بین ابعاد سواد زیست محیطی (دانش, نگرش, رفتار) ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت, با استفاده از مدل وایکور مشخص شد, کشاورزان روستاهای مورد مطالعه به لحاظ برخورداری از سطح دانش, نگرش و رفتار زیست محیطی با یکدیگر متفاوت هستند و برابر نیستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی