video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 با توجه به اهمیت بارش برف در تامین آب در مناطق کوهستانی, برآورد دقیق آب معادل برف و همچنین تغییرات سطح پوشش آن, در بخش های کشاورزی, انرژی, مدیریت مخزن و هشدار سیل موثر است. در این مطالعه, به منظور برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه شهرچای, نخست سطح پوشش برف برای سال آبی 92 با استفاده از تصاویر روزانه ماهوارهترا - مودیس با تفکیک مکانی 1 کیلومتر در محیط نرم افزار ENVI استخراج شد. آنگاه با استفاده از الحاقیه Hec_GeoHMS در نرم افزار GIS, مشخصات فیزیوگرافی حوضه به دست آمد. در مرحله بعد, با وارد کردن داده های پوشش برف, متغیرهای هواشناختی و شاخص های لازم به مدل SRM, رواناب ناشی از ذوب برف شبیه سازی شد. نتایج نشان داد, سهم جریان رودخانه از ذوب برف در ماه های فروردین و اردیبهشت چشمگیر است, ولی با افزایش درجه حرارت هوا در خرداد ماه, سهم باران در جریان پررنگ تر است. همچنین نتایج شبیه سازی بیانگر دقت بالای این مدل است, به طوری که ضریب تعیین (R2) معادل 0.9 و درصد خطای حجمی آن 1.96 (DV) به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی