video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,323

دانلود:

2,222

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین و اعتبارسنجی شاخص های توسعه پایدار مناطق روستایی

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 86

چکیده

 شاخص های توسعه, عمده ترین معیار برای هدفگذاری, برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند. با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود. خلا موجود در این زمینه باعث گردیده است تا تدوین برنامه های توسعه به  دور از شاخص های دقیق و مناسب انجام گیرد و هدفگذاری برنامه ها و ارزیابی آنها با مشکل مواجه شوند. از این رو, این مقاله در صدد است به تدوین و اعتبار سنجی شاخص های توسعه پایدار روستایی در ایران بپردازد تا برنامه ریزان و محققان توسعه روستایی بتوانند در مطالعات مسایل روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این شاخص ها که به تایید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است, استفاده کنند. از این رو, 112 شاخص در سه بعد اجتماعی- زیرساختی (55 شاخص), اقتصادی (33 شاخص) و زیست- محیطی (24 شاخص) تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت و داوری 63 نفر از متخصصان دانشگاهی و سازمان های اجرایی قرار گرفت. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان علاوه بر آماره های میانگین و انحراف معیار از آزمون های ضریب تغییرات و من ویتنی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 112 شاخص مورد بررسی, 98 شاخص از نظر کارشناسان به عنوان شاخص های مناسب برای برنامه ریزی روستایی در شرایط ایران شناسایی شدند که از این تعداد 45 شاخص به بعد اجتماعی و زیرساختی, 31 شاخص به بعد اقتصادی و 22 شاخص نیز به بعد زیست محیطی توسعه روستایی تعلق دارند. 

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کلانتری، خلیل، اسدی، علی، و چوبچیان، شهلا. (1388). تدوین و اعتبارسنجی شاخص های توسعه پایدار مناطق روستایی. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، 1(2)، 69-86. SID. https://sid.ir/paper/153029/fa

Vancouver: کپی

کلانتری خلیل، اسدی علی، چوبچیان شهلا. تدوین و اعتبارسنجی شاخص های توسعه پایدار مناطق روستایی. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای[Internet]. 1388؛1(2):69-86. Available from: https://sid.ir/paper/153029/fa

IEEE: کپی

خلیل کلانتری، علی اسدی، و شهلا چوبچیان، “تدوین و اعتبارسنجی شاخص های توسعه پایدار مناطق روستایی،” مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، vol. 1، no. 2، pp. 69–86، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/153029/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی