مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش) | سال:1388 | دوره:16 | شماره:4 (پیاپی 60) | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:61

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

455

دانلود:

199

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاملی بر نظریه های جامعه شناسی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (اشاعه، نوآوری، تصاحب)

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 61

چکیده

 ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه های اخیر, نه تنها تحولات چشمگیری را در جوامع ایجاد کرده, بلکه زمینه ساز مطالعات نظری و تحقیقات تجربی فراوانی نیز بوده است. در این مقاله رابطه متقابل فناوری و جامعه مورد توجه قرار گرفته است و نخست, دو جریان فکری عمده مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی, که یکی, فناوری را عامل اصلی دگرگونی های اجتماعی معرفی می کند و دیگری, عناصر و ساختارهای اجتماعی را دلیل این تحولات می داند, و سپس نظریه های مربوط به جامعه شناسی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی, بویژه, سه رهیافت مشهور نوآوری, اشاعه و تصاحب معرفی و تجزیه و تحلیل شده اند. افزون بر این, تلاش شده است به کمک پژوهش هایی که در حوزه جامعه شناسی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرانسه و امریکای شمالی صورت گرفته اند, جایگاه و نقش استفاده کنندگان از این فناوری ها به بحث گذاشته شود.تجزیه و تحلیل مکاتب فکری مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نشان می دهد, هیچ کدام از این دو جریان فکری, به تنهایی قادر نیستند عملکرد یک فناوری را به طور دقیق بررسی کنند. در نتیجه, بررسی و تجزیه و تحلیل متون این حوزه, ظهور مکتب فکری جدیدی را نوید می دهد که بیانگر نوعی تغییر نگرش به استفاده کنندگان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیدایش تفکر استفاد کننده فعال به جای منفعل است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID