مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روان شناسی بالینی
سال:1388 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:57 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

513

دانلود:

134

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه تیپ شخصیتی C، منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 66

چکیده

 مقدمه: یکی از موضوعاتی که ذهن محققان را در حیطه روانشناسی سلامت به خود مشغول کرده است بررسی ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به بیماری سرطان است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای تیپ شخصیتی C, منبع کنترل و سخت رویی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی می پردازد.روش: بدین منظور, 60 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی تهران (انستیتو کانسر تهران) با استفاده از نمونه گیری در دسترس و 60 نفر از کارکنان اداری دانشگاه به روش تصادفی انتخاب گردید و آزمونهای تیپ شخصیتی C, سخت رویی و منبع کنترل روی بر روی آنها اجرا شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تیپ شخصیت C و منبع کنترل در زنان و مردان مبتلا به سرطان بالا بوده و میزان سخت رویی در این افراد پایین است.نتیجه گیری: یافته ها بیانگر آن است که افراد مبتلا به سرطان در مقایسه با افراد عادی از تیپ شخصیتی C, منبع کنترل بیرونی بالاتر و سخت رویی پایین تری برخوردارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی