مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,049

دانلود:

497

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار عاملی تاییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ:(YSR) دوقلوهای همسان و ناهمسان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

چکیده

 مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی, اعتبار و روایی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخ YSR در نوجوانان دختر و پسر 18-11 ساله دو قلوی همسان و ناهمسان بود.روش: بدین منظور 236 جفت دوقلو (266 دوقلوی همسان و 206 دوقلوی ناهمسان شامل 259 دختر و 213 پسر) از طریق فراخوان انجمن دوقلوهای ایران با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاس YSR را تکمیل کردند.جهت بررسی ساختار عاملی تاییدی این نمونه از روش برآورد کمترین مقدار مجذورات وزن دار(WLS)  با استفاده از بسته های سوال اجرا شد و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها از شاخص های NNFI, RMR, RMSEA, CFI, AGFI, GFI, ECVI, Dc2, X2/df, X2 استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که مدل هشت عاملی متمایل مقیاس YSR با داده ها برازش رضایت بخش دارد. اعتبار آزمون به طور مجزا برای دو قلوهای همسان و ناهمسان و دختر و پسر به روش آلفای کرونباخ, بازآزمایی و همسانی بین ارزیابی کنندگان محاسبه شد. ضرایب به دست آمده برای اعتبار مقیاس رضایت بخش بودند. برای بررسی روایی آزمون از روایی وابسته به سازه با پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیسنک (JEPQ) استفاده گردید. ضرایب همبستگی خرده مقیاسهای دو آزمون, روایی وابسته به سازه مقیاس خود گزارشی مشکلات رفتاری ایشنباخ YSR را تایید کردند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که ساختار عاملی تاییدی و اعتبار و روایی این ابزار برای کاربردهای پژوهشی و تشخیص های بالینی در حد قابل قبول است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حبیبی عسگرآبادی، مجتبی، بشارت، محمدعلی، فدایی، زهرا، و نجفی، محمود. (1388). بررسی ساختار عاملی تاییدی, اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ:(YSR) دوقلوهای همسان و ناهمسان. روان شناسی بالینی، 1(1)، 1-18. SID. https://sid.ir/paper/152762/fa

Vancouver: کپی

حبیبی عسگرآبادی مجتبی، بشارت محمدعلی، فدایی زهرا، نجفی محمود. بررسی ساختار عاملی تاییدی, اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ:(YSR) دوقلوهای همسان و ناهمسان. روان شناسی بالینی[Internet]. 1388؛1(1):1-18. Available from: https://sid.ir/paper/152762/fa

IEEE: کپی

مجتبی حبیبی عسگرآبادی، محمدعلی بشارت، زهرا فدایی، و محمود نجفی، “بررسی ساختار عاملی تاییدی, اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ:(YSR) دوقلوهای همسان و ناهمسان،” روان شناسی بالینی، vol. 1، no. 1، pp. 1–18، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/152762/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی