مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,331

دانلود:

530

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 70

چکیده

 مقدمه: افسردگی در بیماران بعد از سکته قلبی بسیار شایع است و پیامدهای ناگوار متعددی نیز برای این بیماران به همراه دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط کنترل شخصی در ارزیابی خط پایه و بروز افسردگی پس از سکته قلبی بود.روش: 176 بیمار 32 تا 84 ساله که با تشخیص قطعی انفارکتوس میوکارد در یکی از بیمارستان های مجهز به واحد مراقبت قلبی (CCU) شهر اصفهان طی پنج ماه اول سال 1385 بستری شده بودند, با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در جمع آوری داده های خط پایه از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و طبی, مقیاس کنترل شخصی, پرسشنامه افسردگی بک و اکوکاردیوگرافی استفاده شد. سه ماه پس از ترخیص, افسردگی در این بیماران با استفاده از مقیاس افسردگی بک ویژه مراقبتهای اولیه (BDI-PC) ارزیابی شد. داده های به دست آمده در خط پایه و مرحله پیگیری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که 45% از آزمودنیها دچار افسردگی پس از سکته قلبی بودند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری در نمرات کنترل شخصی بین دو گروه بیمار پس از سکته قلبی با افسردگی و بدون افسردگی نشان داد.نتیجه گیری: به طور کلی یافته ها نشان داد که احتمالا باورهای بیمار مبنی بر کنترل پذیری بیماری در روزهای پس از سکته قلبی با بروز افسردگی بعدی رابطه دارد. این یافته می تواند به منظور پیش گیری از بروز افسردگی پس از سکته قلبی در توانبخشی این بیماران مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باقریان سرارودی، رضا، بهرامی احسان، هادی، گیلانی، بیژن، و صانعی، حمید. (1388). کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی. روان شناسی بالینی، 1(2)، 61-70. SID. https://sid.ir/paper/152674/fa

  Vancouver: کپی

  باقریان سرارودی رضا، بهرامی احسان هادی، گیلانی بیژن، صانعی حمید. کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی. روان شناسی بالینی[Internet]. 1388؛1(2):61-70. Available from: https://sid.ir/paper/152674/fa

  IEEE: کپی

  رضا باقریان سرارودی، هادی بهرامی احسان، بیژن گیلانی، و حمید صانعی، “کنترل شخصی ادراک شده و افسردگی پس از سکته قلبی،” روان شناسی بالینی، vol. 1، no. 2، pp. 61–70، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/152674/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی