Start: 2/7/2023 10:01:33 PMEnd: 2/7/2023 10:01:34 PM >> 632

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

714

دانلود:

335

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید ماست پروبیوتیک با عصاره گیاه کنگر و کفیر پروبیوتیکی و ارزیابی اثر آن بر فعالیت باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 23

چکیده

 مصرف فرآورده های پروبیوتیک به خصوص ماست بین مردم بسیار قابل قبول بوده و این امر به دلیل تاثیرآن ها بر سلامت مصرف کنندگان است. در این مطالعه اثر دوز های مختلف عصاره گیاه کنگر (3/0 %, 6/0 %و9/0%)و کفیر پروبیوتیک بر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در ماست بررسی شد. محصولات پروبیوتیک به روش استاندارد Tamime تولید شد. پس از آن محصولات از نظر حسی, pH, اسیدیته و شمارش میکروبی در طول دوره گرم خانه گذاری و نگه داری مورد بررسی قرار گرفتند. مقادیر حاصل از طریق آزمون های آماری توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که زمان, تاثیر معنی داری (05/0>P-Value)بر pH و اسیدیته دارد که با افزایش زمان, pHکاهش و اسیدیته افزایش می یابد. تعداد باکتری ها به cfu/ml1010 در طول مدت گرم خانه گذاری رسید و در طول مدت نگه داری تقریبا به همین مقدار باقی ماند. همچنین مشخص شد که افزایشِ غلظت عصاره ی گیاه کنگر به همراه کفیر اثر مثبت بر روی رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم دارد. در ارزیابی حسی, ماست حاوی 6/0 گرم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بهترین طعم و بو را داشت و ماست حاوی 6/0گرم لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کمترین امتیاز را داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی