مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

589

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی حلزون لیمنه آ گدروزیانا (Annandale and Prashad Lymnaea gedrosiana) میزبان واسط شیستوزوما ترکستانیکم در منطقه بروجرد

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 63

چکیده

 لیمنه آ گدروزیانا, یک حلزون مخروطی شکل آب شیرین و میزبان واسط ترماتود شیستوزوما ترکستانیکم و فاسیولا ژیگانتیکا است که نقش مهمی در حفظ بقای این انگل و اشاعه آلودگی انسان و نشخوارکنندگان اهلی و وحشی به این کرم دارد. به منظور شناسایی این حلزون از فروردین 1392 تا خرداد 1393 از جویبارها و کانالای آب نواحی کوهستانی شمال و دشت های جنوبی و شرقی بروجرد 1200 حلزون جمع آوری شد.شناسایی حلزون ها بر اساس اندازه گیری طول و عرض اسپایر, تعیین جهت دریچه و پیچش صدف و به کمک کلید تشخیصی صورت گرفت. میزان فراوانی حلزون ها شامل فیزا آکوتا 484 (40.33%), لیمنه آ گدروزیانا 385 (32.08%), لیمنه آ اوریکولاریا 183 (15.25%), لیمنه آ ترونکاتولا 75 (6.25%), لیمنه آ استاگنالیس 36 (3%) و بی تینیا 37 (3.08%) مشاهده شد. نتایج نشان داد که در مناطق کوهستانی بروجرد, حلزون های فیزا آکوتا 430 (80%) و لیمنه آ اوریکولاریا 89 (14.83%) و در منطقه دشت سیلاخور, حلزون غالب لیمنه آ گدروزیانا 385 (64.16%) می باشد (0.05> P).بنابراین به نظر می رسد شرایط اقلیمی نقش مهمی در نحوه پراکنش لیمنه آ گدروزیانا دارد. این نخستین گزارش وجود لیمنه آ گدروزیانا در استان لرستان و همچنین شهرستان بروجرد می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی