Start: 2/4/2023 6:21:25 AMEnd: 2/4/2023 6:21:26 AM >> 588

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مولکولی فاکتورهای ویرولانس پاستورلا مولتوسیداهای جدا شده از گوسفند در ایران

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 129

چکیده

پاستورلا مولتوسیدا یکی از باکتری های مهم پاتوژن در انسان و بسیاری از حیوانات می باشد. این باکتری عامل بیماری های مختلفی از جمله پنومونی در نشخوارکنندگان, رینیت آتروفیک درخوک, وبای مرغان و سپتی سمی هموراژیک در گاو است. عوامل حدت مختلفی در بیماری زایی این باکتری شناسایی شده اند, از جمله آنها, پروتئین غشای خارجی OmpH, ادهسین ها شامل ژن های ptfA, phfA, tadD, hsf-1, fimA و ژن درمونکروتوکسین (toxA) را می توان نام برد.هدف از این مطالعه بررسی حضور این ژن ها در بین جدایه های پاستورلا مولتوسیدا به دست آمده از موارد پنومونی در گوسفند است. بدین منظور سی جدایه پاستورلا مولتوسیدا با روش های باکتری شناسی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند. تمام جدایه ها با روش PM-PCR و استفاده از پرایمر اختصاصی KMT1 مورد تائید قرار گرفت و با روش CAP-PCR تیپ کپسولی آن ها مشخص گردید. تایپینگ مولکولی نشان داد که جدایه های گوسفندی مورد مطالعه به گروه کپسولی A تعلق دارند. همه جدایه ها حاوی ژن های OmpH و fimA بودند, اکثر جدایه ها (93.3%) حاوی ژن های ptfA, hsf-1 و 90% دارای ژن toxA بودند. کمترین فراوانی در ژن های tadD و phfA مشاهده شد (36.6%). حضور عوامل حدت, پتانسیل ژنتیکی جدایه های مذکور را برای ایجاد بیماری پنومونی گوسفندان نشان می دهد.مطالعه تکمیلی به منظور مشخص شدن نقش فنوتیپی هر یک از عوامل حدت در ایجاد بیماری توصیه می شود. به طورکلی بررسی فاکتورهای حدت, به انتخاب سویه مناسب, برای تهیه واکسن کارآمد و مفید کمک می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی