مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون برخی گونه های استافیلوکوکوس در سگ های به ظاهر سالم ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 90

چکیده

 هدف از این مطالعه شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس اورئوس در سگ های به ظاهر سالم ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز بود. سواب های بینی از تعداد 143 سگ ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز گرفته شد و پس از کشت باکتریهای جدا شده با استفاده از روش های روتین تعیین هویت باکتریها و روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه تعیین هویت گردید. نتایج تشخیص با استفاده از روش های بیوشیمیایی نشان داد, تعداد 13جدایه استافیلوکوکی (19.40 درصد), استافیلوکوکوس اورئوس بودند ولی در مورد بقیه جدایه (54 جدایه دیگر) تشخیص قطعی امکان پذیر نبود. نتایج آزمون PCR دوگانه با استفاده از تکثیر ژن ترمونوکلئاز (nuc) برای گونه های استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد, از تعداد 67 جدایه کوآگولاز مثبت استافیلوکوکوس, 13 جدایه (19.40 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس و54 جدایه (80.59 درصد) استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس بودند. تعداد 7 سگ (10.44 %) آلودگی همزمان به استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس داشتند. با توجه به شیوع نسبتا بالای استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت و بویژه استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در سگ و احتمال انتقال آنها به صاحبان آنها, رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با این حیوانات از طرف صاحبان آنها ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی