مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل (cdt) در ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از کلی باسیلوز ﻃﯿﻮر

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

چکیده

 ﻋﺎﻣﻞﺗﻮرم و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل (cdt) ﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽﻧﻈﯿﺮ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ, اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ آﻟﺒﺮﺗﯽ, ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﮐﻤﭙﯿﻠﻮﺑﺎﮐﺘﺮ و ﺷﯿﮕﻼ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ, ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری و ﺳﭙﺘﯽ ﺳﻤﯽ در اﻧﺴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻧﺴﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی آن, ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢﺗﺎﻣﯿﻦﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺣﯿﻮاﻧﯽ دراﯾﺮان, ﻫﺪف از اﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ژن در اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻮارد ﮐﻠﯽﺑﺎﺳﯿﻠﻮز ﻃﯿﻮر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 246 ﻧﻤﻮﻧﻪ ا ﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮز و 54 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﻠﻮاک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎﻟﻢ از ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﻀﻮر ژن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦﺑﺎ روش ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻨﻬﺎ 1.62 درﺻﺪ از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻮارد ﮐﻠﯽﺑﺎﺳﯿﻠﻮز واﺟﺪ اﯾﻦ ژن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ.درحالیکه در هیچ یک از سویه های مدفوعی ژن عامل این توکسین مشاهده نگردید. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﮐﻢ اﯾﻦ ژن در ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻃﯿﻮر ﻣﯿﺘﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ, ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ باکتری اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ نقش ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮی ندارد. اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﻃﯿﻮرﻧﻈﯿﺮﮐﻤﭙﯿﻠﻮﺑﺎﮐﺘﺮدوراز اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی