Start: 2/2/2023 2:27:12 AMEnd: 2/2/2023 2:27:13 AM >> 611

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,685

دانلود:

456

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل ایرانی روی سویه های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 142

چکیده

 عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا از بیمارستان های زیادی گزارش شده و با توجه به طبیعت فرصت طلب بودن آن افراد دارای ضعف سیستم ایمنی درمعرض خطر هستند. استفاده نابجا از آنتی بیوتیک ها به همراه مکانیسم های جهش پیچیده در جنس سودوموناس سبب بوجود آمدن گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک شده است. در خلال دهه گذشته جستجو جهت یافتن آنتی بیوتیک های پپتیدی طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری و کشندگی پپتید ملیتین بر سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا بود. بدین منظور 48 سویه مورد بررسی از یک مطالعه قبلی در دسترس بودند. پس از تهیه زهر زنبور و آماده سازی آن, کیفیت زهر با تست SDS-PAGE بررسی شد. سپس با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در فاز معکوس (RP-HPLC) پپتید ملیتین جداسازی گردید. سپس کیفیت ملیتین استخراج شده با استفاده از SDS-PAGE بررسی گردید. حداقل غلظت مهاری و کشندگی ملیتین با روش میکرودایلوشن براث و شمارش کلنی تعیین گردید. حدود بیست فراکشن از زهر زنبور عسل تخلیص گردید که پپتید ملیتین اصلی ترین فراکشن زهر بود. MIC50 کل سویه های حساس, سویه های موکوئیدی و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب 12.5, 6.25, و 12.5 میکروگرم بدست آمد. 94.73 درصد سویه های موکوئیدی و 86.2 درصد سویه های غیر موکوئیدی نسبت به ملیتین حساس بودند. MBC50 در کل نمونه های حساس, سویه های موکوئیدی و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب 50, 37.5 و 50 میکروگرم بدست آمد. 58/89 درصد از سویه ها حساس به ملیتین بوده و رشد 10.41 درصد از آنها در حضور ملیتین مهار نگردید. با استفاده از نتایج تست MIC و MBC مشخص شد که ملیتین اثر قابل توجه مهاری و کشندگی بر رشد سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از بیماران مختلف داشته است. آنالیز نتایج نشان داد که رشد سویه های موکوئیدی با مقدار کمتری از ملیتین مهار می گردد. این سویه ها بدلیل وجود لایه های پلی ساکاریدی در اطراف خود, نفوذپذیری کمتری به آنتی بیوتیک ها داشته و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. نتایج این پژوهش از این لحاظ با ارزش است که امید جهت درمان عفونت های سودوموناسی در مبتلایان به بیماری سیستیک فایبروزیس را افزایش می دهد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی