مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حدیث پژوهی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:7
صفحه شروع:163 | صفحه پایان:210

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

728

دانلود:

161

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی تحلیلی حدیث «سلمان منا اهل البیت» (عنوان عربی: دراسة تحلیلیة لحدیث «سلمان منا أهل البیت»)

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 210

کلیدواژه

بررسی سندی (کلیدواژه عربی: سلمانQ3
دراسة سندیة)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:پرسش کلیدی این پژوهش, امکان درآمدن حقیقی مومنان به جرگه اهل بیت است. این پژوهش, بررسی دلالتی و سندی حدیث «سلمان منا اهل البیت» را در پرتو دانش حدیث شیعه, رهیافتی مناسب به سوی پاسخ علمی به این پرسش می داند و نشان می دهد تعبیر «سلمان منا اهل البیت» در دانش حدیث شیعه, دست کم بخش مشترک چند حدیث است که همگی با کاربرد «اهل البیت» در قرآن, پیوندی کامل دارند. این تعبیر, از نظر واژگانی دارای توا تر است. سند مجموعه احادیثی که این تعبیر در آن ها به کار رفته است, طیف کاملی شامل ضعیف, موثق, حسن و صحیح را تشکیل می دهند. با این همه, می توان مجموعه احادیثی که این تعبیر در آن ها به کار رفته را از نظر سندی, صحیح و از نظر دلالتی, محکم به شمار آورد. این نوشتار, نشان می دهد رویکرد پیشوایان شیعه به امکان پیوستن مومنان به اهل بیت (ع), اثباتی و ملاک محور است. همچنین, کانون ملاک های مورد نظر پیشوایان شیعه و مهم ترین عنصر قرارگیری سلمان در دایره اهل بیت (ع), دانش ویژه اوست, دانشی که قدر متیقن آن, آگاهی از ادیان گذشته است.   چکیده عربی:الموضوع المحوری فی هذه المقالة هو امکان انضمام حقیقی للمؤمنین إلی أهل البیت. والمقالة هذه تری أن الطریق المناسبة إلی الإجابة العلمیة علی السؤال المطروح هی دراسة دلالیة و سندیة لحدیث «سلمان منا أهل البیت» علی ضوء علم الحدیث الشیعی. و تتبین أن هذا الحدیث فی العلم المذکور هو الوجه المشترک لعدد من الأحادیث علی الأقل, و لجمیعهم علاقة کاملة مع استعمال «أهل البیت» فی القرآن الکریم. إضافة إلی ذلک أن هذا التعبیر فیها یشتمل علی مجموعة من الضعیف والموثق, والحسن والصحیح, غیر أن هذه المجموعة صحیحة سندا و محکمة دلالة. و تجد المقالة أن اتجاه ائمة الشیعة إلی إمکان انضمام المؤمنین إلی اهل البیت کان یحتاج الی الاثبات والمعاییر. فضلا عن ذلک أن العلم هو ترکیز المعاییر المعنیة للأئمة و أهم العنصر لانضمام سلمان إلی جمع اهل البیت, العلم الذی مکونه الرئیس هو معرفة الأدیان الماضیة.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.