مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حدیث پژوهی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:7
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: روش های حل تعارضات بدوی اخبار در مصابیح الانوار (عنوان عربی: أسالیب حل تعارضات الأخبار البدویة فی مصابیح الأنوار)

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 54

کلیدواژه

جمع تبرعی (کلیدواژه عربی: سیدعبدالله شبرQ3
الجمع التبرعی)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:سیدعبداله شبر در کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار, علت دیریابی مفهومی برخی از روایات را وجود معارض برای آن ها دانسته و از این رو, در جهت رفع تعارض آن ها کوشیده است. شبر پس از ذکر اقوال گوناگون برای رفع تعارض, گاه قول راجح را بیان کرده, اما در برخی موارد بدون ترجیح, به ذکر احتمالات گوناگون اکتفا کرده است. وی با هدف رفع تعارضات بدوی روایات با سایر ادله, با بهره جستن از روش هایی مانند تصرف و توسعه در معنای واژگان, استفاده از علوم عربیت, حمل بر جواز و استحباب, حمل بر اختلاف مراتب, حمل بر بیان مصداق, حمل بر وجه غالب و زمان خاص, حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید, حمل بر تعلیم و آموزش, حمل بر تفضل و رحمت و بیان اسباب و آلات, ذکر احتمال وقوع تصحیف, توجه به تاریخ و اسباب صدور و موقعیت مخاطب, به جمع دلالی اخبار ظاهرا متعارض پرداخته است.     چکیده عربی:کان سیدعبدالله شبر فی کتابه «مصابیح الأنوار» فی حل مشکلات الأخبار یری سبب الإبطاء فی إدراک عدد من الروایات, وجود المعارض لها, و لهذا بذل جهده لیزیل تعارضها. و قد بین شبر القول الراجح بعد ذکر الآراء المتعددة لیرفع هذا التعارض, لکنه قد یکتفی فی بعض المواضع بتقدیم احتمالات مختلفة دون أی ترجیح.و قام بجمع دلالة الأخبار التی تبدو متعارضة, کشفا لتعارضات الروایات البدویة, بالأدلة الأخری من طریق استمداد الأسالیب المختلفة کالتصرف والتوسیع فی مفاهیم الألفاظ و استخدام العلوم العربیة, و حمل الألفاظ علی الجواز والندب و حملها علی اختلاف المراتب و بیان المصداق, و حملها علی الوجه الغالب والزمان الخاص و حمل العام علی الخاص, والمطلق علی المقید و علی التعلیم والتفضل والرحمة, و بیان الاسباب والآلات, و ذکر احتمال وقوع التضعیف, والاعتناء بالتاریخ و أسباب الصدور و موضع المخاطب.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.