Start: 1/31/2023 6:17:38 PMEnd: 1/31/2023 6:17:39 PM >> 777

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

34

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری با جنس، پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

صفحات

 صفحه شروع 66 | صفحه پایان 81

چکیده

 هدف: این پژوهش تعیین رابطه پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری با جنس, پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه است.روش: پژوهش علی – مقایسه ای است. 179 آزمودنی پسر و 167 آزمودنی دختر به «مقیاس مسند مهارگذاری راتر» (به نقل از دشتی, 1996) و «آزمون عینی هویت من» آدامز و بنیون (به نقل از رحیمی نژاد, 1989) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکراهه, آزمون تعقیبی شفه, آزمون t و مجذور کای استفاده شد.یافته ها: نشان داد که از نظر دستیابی پایگاه های هویت تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر معنادار نیست. به علاوه, میزان اکتساب پایگاه هویت موفق در دانش آموزان سال سوم در مقایسه با پایه های اول و دوم بیشتر است. مسند مهارگذاری با جنس و رشته تحصیلی رابطه دارد, به این صورت که دانش آموزان دختر و دانش آموزان رشته علوم انسانی بیشتر دارای مسند مهارگذاری بیرونی و دانش آموزان پسر و دانش آموزان رشته ریاضی بیشتر دارای مسند مهارگذاری درونی بودند. در ضمن مشخص شد که پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری نیز با یکدیگر رابطه دارند, یعنی آزمودنی های دارای هویت موفق, واجد مسند مهارگذاری درونی بودند.نتیجه گیری: اکتساب هویت یک فرایند تحولی است. بدین معنی که با افزایش سن و تجارب فردی, میزان دستیابی به پایگاه هویت موفق افزایش می یابد. در عوض مسند مهارگذاری افراد بیشتر متاثر از شرایط و تجارب بیرونی (مانند تحصیل در یک رشته خاص) است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی