مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روان شناسی کاربردی | سال:1388 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 10) | صفحه شروع:82 | صفحه پایان:93

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

464

دانلود:

176

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کیفیت رابطه والد – فرزند در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 93

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر تعیین و مقایسه رابطه والد – فرزند دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت است.روش: پژوهش توصیفی – مقایسه ای و جامعه مورد پژوهش, کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان کازرون که در سال تحصیلی 84 - 83 مشغول به تحصیل بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای, ابتدا شهرستان کازرون به 5 قسمت تقسیم و بعد از هر بخش یک مدرسه به صورت تصادفی و به این شیوه 450 نفر انتخاب شد و پرسشنامه آزمون هویت شخصی توسط احمدی (1378) و آزمون روابط والد – فرزند توسط مارک ای فاین, بی مورلند و سوبل (1983) توسط آنها تکمیل شد.یافته ها: نشان داد از بین این نمونه ها, بر اساس نتایج پرسشنامه آزمون هویت شخصی دانش آموزان دارای بحران هویت آشکار شدند که تعداد آنها 60 نفر بود و 60 دانش آموز فاقد بحران هویت که از لحاظ سن و وضعیت اقتصادی – اجتماعی با آنان همتا شدند به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. نتایج پژوهش تفاوت بین دو گروه دانش آموزان را از لحاظ بحران هویت نشان داد.نتیجه گیری: دانش آموزان دارای بحران هویت نسبت به دانش آموزان فاقد بحران هویت به طور کلی رابطه ضعیف تری با والدین خود دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID