مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روان شناسی کاربردی | سال:1388 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 9) | صفحه شروع:69 | صفحه پایان:83

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

515

دانلود:

182

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همنوایی: همبسته های آن با پنج عامل بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تاهل

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 83

چکیده

 هدف: پژوهش تعیین میزان همنوایی و رابطه آن با پنج عامل بزرگ شخصیتی, جنس و تاهل دانشجویان است.روش: پژوهش از نوع علی-مقایسه ای و همبستگی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز و نمونه آماری شامل 39 دانشجو بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه کاستا و مکری 1989, پرسشنامه همنوایی ال-72 (1381) و دو موقعیت عملی طراحی شده به منظور سنجش همنوایی استفاده شد. داده ها با محاسبه میانگین, انحراف استاندارد, ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن, آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس عاملی بین موردی تحلیل شد.یافته ها: نشان داد نیمرخ شخصیتی افراد همنوا و ناهمنوا تفاوت ندارد. همچنین رابطه میزان همنوایی با مقیاس های آزمون شخصیت و نیز جنس دانشجویان معنادارنبود. میانگین نمره پرسشنامه همنوایی در افراد همنوا بیش از افراد ناهمنوا در دو موقعیت عملی و همنوایی افراد مجرد به طور معناداری بیش از افراد متاهل بود.نتیجه گیری: تبیین هنجاری (تاثیر شرایط و وضعیت فرد در موقعیت همنوایی) نسبت به تبیین علی (تاثیر ویژگی های شخصیتی) در تعیین میزان همنوایی کفایت بیشتری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID