مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روان شناسی کاربردی
سال:1388 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 9)
صفحه شروع:28 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

120

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی تهران

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 45

چکیده

 هدف: این پژوهش تعیین تاثیر نرم افزارهای آموزشی «دنیای تاتی» در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی بود.روش: پژوهش شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون, و جامعه آماری 63 دانش آموز پایه اول مجتمع آموزشی دخترانه شهید صیاد شیرازی شهر تهران بود که به دلیل کنترل نسبی بعضی از متغیرها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به 55 نفر تقلیل یافت. از 6 کلاس پایه اول مجتمع مذکور سه کلاس به عنوان گروه گواه و سه کلاس به عنوان گروه آزمایشی در نظر گرفته شد. برای سه گروه آزمایشی, نرم افزار ریاضی مذکور به مدت 4 ماه, هفته ای دو جلسه و هر جلسه چهل و پنج دقیقه به کار گرفته شد و برای سه گروه گواه این متغیر اعمال نگردید و مفاهیم ریاضی با همان روش سنتی به آنها ارایه شد.یافته ها: نشان داد نمرات ریاضیات پس آزمون هر سه گروه آزمایشی, از دانش آموزان هر سه گروه گواه بیشتر است.نتیجه گیری: استفاده از نرم افزارها و فناوری روز می تواند در یادگیری بهتر کودکان کم توان ذهنی اثربخشی لازم را داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.