مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) | سال:1392 | دوره:6 | شماره:2 | صفحه شروع:109 | صفحه پایان:118

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

83

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی دستورالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد برای بیماران تحت تهویه مکانیکی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 118

چکیده

 اهداف: بر مبنای این دیدگاه که: «استانداردسازی مراقبت های پرستاری بر اساس آخرین شواهد, بهترین نتایج را در افزایش کیفیت مراقبت به همراه دارد», هدف این مطالعه: «طراحی دستورالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در بیماران تحت تهویه مکانیکی» تعیین شد.روش ها: پژوهش به روش تکاملی با رویکرد مبتنی بر شواهد در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بقیه اله (عج) در سال 1391 انجام شد. ابتدا کیفیت 15 دستورالعمل موجود در بخش مراقبت های ویژه در سه سطح ضعیف, متوسط و خوب ارزشیابی شد. سپس 22 دستورالعمل جدید بر اساس مدل استتلر و با رویکرد مبتنی بر شواهد طراحی شد. برای بررسی اعتبار محتوای دستورالعمل ها با روش دلفی, نظرات ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های بقیه اله (عج), تهران و شهید بهشتی در سه مرحله مراجعه و لحاظ شد. کاربردی بودن دستورالعمل ها, به روش بحث گروهی متمرکز با کارشناسان با تجربه بخش مراقبت های ویژه بررسی شد.یافته ها: ارزشیابی 15 دستورالعمل موجود, متوسط بودن کیفیت آنها را نشان داد. 655 مقاله, علاوه بر بررسی کتب پرستاری, مطالعه شد و با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب شواهد, 121 مقاله بعنوان شواهد معتبر انتخاب شد. در نهایت 22 دستورالعمل مراقبتی با کیفیت خوب طراحی شد.نتیجه گیری: اختصاصی نبودن دستورالعمل های موجود و پایین بودن کیفیت آنها, لزوم طراحی دستورالعمل های مبتنی بر شواهد با کیفیت بالا و اختصاصی در بخش های مختلف, را نشان می دهد. طراحی چنین دستورالعمل هایی, زمینه استفاده از تحقیقات پرستاری را در بالین, فراهم کرده و گامی موثر در جهت پرستاری مبتنی بر شواهد خواهد بود. بنابراین, توصیه می شود طراحی چنین دستورالعمل های کاربردی در اولویت پژوهش های آتی قرار بگیرند. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID