مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) | سال:1392 | دوره:6 | شماره:2 | صفحه شروع:101 | صفحه پایان:108

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کاربرد الگوی اعتقاد سلامتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 108

چکیده

 مقدمه: انفارکتوس میوکارد شایع ترین بیماری کشورهای صنعتی است. تغییر سبک زندگی برای کاهش بیماری های قلبی ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بکارگیری مدل اعتقاد سلامتی بر اتخاذ رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام شد.روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 74 نمونه با روش مبتنی بر هدف در دو گروه آزمون و شاهد در کرمانشاه در سال 1390 انتخاب شدند. گروه آزمون آموزش الگوی اعتقاد سلامتی برای اتخاذ رفتارهای بهداشتی و گروه شاهد آموزش سنتی را دریافت کردند. داده ها با پرسشنامه دارای روایی و پایایی r=0.81 و چک لیست جمع آوری و آنالیز آماری با نرم افزار SPSS18 و آزمون های اماری توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته ها: میانگین سنی دو گروه برابر و اکثر نمونه ها مذکر بودند. در دو گروه بین مفاهیم الگو در مرحله بعد از مداخله در تمامی اجزا بجز عملکرد تغذیه ای تفاوت معنادار مشاهده شد (p=0.001).نتیجه گیری: برای افزایش آگاهی و بهبود عملکرد فعالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد استفاده از مدل اعتقادات بهداشتی پیشنهاد می شود ولی آموزش با این مدل بر عملکرد تغذیه ای تاثیرموثری نداشت. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID