video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش بازارگرایی بر عملکرد بخش بین الملل بانک ملت

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 114

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی ابعاد مختلف بازارگرایی و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد بخش بین الملل بانک ملت انجام شد. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای بود که بر اساس مرور ادبیات برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روش گردآوری داده ها پیمایشی از نوع توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را 187 نفر کارشناسان بخش ارزی بانک ملت تشکیل دادند. که با استفاده از جدول مورگان 140 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب که به روش انتساب متناسب نمونه گیری بین طبقات معاونین ارزی شعب تهران و شهرستان ها و همچنین کارشناسان بخش بین الملل انجام شد. برای تعیین روایی تحقیق از روش روایی سازه و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان می دهد ابزار تحقیق از قدرت لازم برای گردآوری اطلاعات برخوردار بوده است. به منظور داده پردازی از مدل معادلات ساختاری, آزمون فریدمن و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد که به این منظور نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد بازارگرایی در بخش بین الملل بانک ملت مشتری محوری بیشتر از رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای مورد توجه بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است بازارگرایی بر عملکرد بخش بین الملل اثر مثبت و معنی داری دارد. از طرف دیگر توانمندی های بازاریابی با اثر میانجی خود این اثر را تقویت می کند. نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که با افزایش بازاریابی اثر مستقیم و معنی داری بر عملکرد بخش بین الملل بانک ملت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی