مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management) | سال:1391 | دوره:9 | شماره:28 | صفحه شروع:85 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

724

دانلود:

334

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی سوگیری های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری سهام داران فردی در خرید و فروش سهام در تالار بورس منطقه ای همدان

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 100

چکیده

 در این تحقیق به بررسی و شناسایی سوگیری های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در تالار بورس منطقه ای همدان (1390) پرداخته شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر به دست آوردن داده ها توصیفی است. در این تحقیق طبق جدول مورگان 80 نفر از سهام داران تالار بورس منطقه ای همدان به عنوان نمونه, به روش تصادفی انتخاب گردید و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. در بخش سنجش فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای نرمال و از آزمون دوجمله ای برای متغیرهای غیرنرمال و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی سوگیری های رفتاری سهام داران استفاده شده است. سوال اصلی آن است که آیا سوگیری های رفتاری بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی تاثیرگذار است؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سهام داران فردی در خرید و فروش سهام تاثیرگذار است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهدکه سهام داران در تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام خود به ترتیب دچار سوگیری های نمایندگی, لنگر انداختن, واکنش بیش از حد, اعتماد بیش از اندازه, دنباله روی از جمع, توجه بیش از حد به شایعات, واکنش کمتر از حد شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID