مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر کوشش های ارتباطی خرده فروشی بر نگرش ها و رفتار مصرف کننده گان

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 84

چکیده

 این تحقیق در مورد تاثیر کوشش های ارتباطی خرده فروشی ایجاد شده به وسیله خرده فروش (پست مستقیم, رفتار ترجیحی و پاداش های ملموس) بر پیامدهای بازاریابی ارتباطی کلیدی (اعتماد, تعهد ارتباطی و وفاداری رفتاری) در فروشگاه هایپراستار تهران تمرکز کرده است. این مطالعه با نمونه گیری تصادفی از فروشگاه هایپراستار تهران به تعداد 222 نفر, پنج فرضیه را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار داده است. مطابق با نتایج این تحقیق و پیشینه موجود در سایر کشورها, در اشاره به مفاهیم کاربردی این مطالعه می توان اظهار داشت که یکی از راه حل های کلیدی برای جلب و اثرگذاری بر مشتریان وفادار و ترغیب مشتریان عادی, کوشش های ارتباطی خرده فروشی است. درنتیجه, مدیران و کارمندان شرکت های خرده فروشی به آموزش, انگیخته شدن و پاداش گرفتن برای انجام کوشش های ارتباطی به مشتریان عادی و منظم نیاز دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.