مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management) | سال:1389 | دوره:7 | شماره:19 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

422

دانلود:

149

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر تهران)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 17

چکیده

 این مقاله نخست نگرشی کلی در خصوص وفاداری مشتری ارایه می دهد. سپس بر مبنای مدلی که در زیر آمده است, متغیرهای مهم جهت مطالعه بیشتر در یکی از بانکهای ایرانی, استخراج گردیدند. نظر به اینکه بانک تجارت برای مطالعه موردی انتخاب شده است, 200 پرسشنامه توزیع شدکه از این تعداد 180 مورد جمع آوری شد و از تعداد مذکور 172 عدد قابل قبول بودند. بر مبنای اطلاعات موجود نخست نتایج آمار توصیفی گزارش گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی, فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS 15.0 همراه استعانت از روش آماری رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. بر مبنای یافته ها فقط فرضیات 4, 7, 8, 10 و 11 تایید گردیدند ولیکن سایر فرضیات (9 و 1, 2, 3, 5) پذیرفته نشدند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID