مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

523

دانلود:

99

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند تولید CO2 و تغییر کربن بیومس میکروبی در خاک های تیمار شده با کود اوره و مرغی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 109

چکیده

 افزودن سوبستراهای آلی و غیرآلی به خاک آهکی فقیر از ماده آلی و نیتروژن, فعالیت و بیومس میکروبی را تغییر می دهد. به منظور مطالعه تاثیر کود مرغی و اوره بر تولید CO2 و کربن بیومس میکروبی, آزمایشی در شرایط مزرعه ای, تحت کشت ذرت به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار شامل: 3.8, 7.6 و 11.5 تن بر هکتار کود مرغی و 100, 200 و 300 کیلوگرم نیتروژن از منبع کود اوره و شاهد در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تیمار کودی و زمان, اثر معنی دار (P>0.05) بر جریان CO2 از خاک داشت. میانگین تولید CO2 از 21.8 گرم بر مترمربع در تیمار شاهد به 24.1 در سطح دوم کود مرغی افزایش یافت. هم چنین تاثیر کود مرغی بر تولید CO2 بیش از کود اوره بود. مشابه تولید CO2, کربن بیومس میکروبی نیز به طور معنی داری (P>0.05) تحت تاثیر تیمار کودی قرار گرفت. کربن بیومس میکروبی در تیمار کود مرغی %28 بیش از خاک های تیمار شده با کود اوره بود. در حالی که ضریب متابولیک (q CO2) در حضور کود اوره %10 بیشتر از کود مرغی بود. به طور کلی کود مرغی و اوره باعث بهبود خواص بیولوژیک خاک شدند, اما تاثیر کود مرغی و به ویژه سطح سوم آن بیش از کود اوره بود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.