Start: 2/2/2023 10:40:59 AMEnd: 2/2/2023 10:41:00 AM >> 846

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری اعتماد عمومی در سازمان های بخش عمومی

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 148

چکیده

 مقاله حاضر در نظر دارد میزان اعتماد عمومی ارباب رجوع را در سازمانهای بخش عمومی اندازه گیری کند. گروه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه ارباب رجوع سازمانهای بخش عمومی در شهرستان فیروزکوه می باشند از جامعه آماری مورد مطالعه بر اساس روش تصادفی ساده تعداد 384 نمونه مورد نظر که حجم آن بر اساس جدول مورگان تعیین شده است انتخاب شده و دیدگاه آنها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری شده است این پرسشنامه شامل سوالاتی است که بر اساس آنها می توان دیدگاه ارباب رجوع را در شش حوزه عمل و پایبندی به اخلاقیات, برخورد یکسان و منصفانه با مشتریان, پاسخگویی, مسوولیت اجتماعی, شفافیت و اطلاع رسانی مناسب و کارایی در ارائه خدمات نسبت به سازمانهای بخش عمومی اندازه گرفت برای تایید روایی ابزار از روش قضاوتی و برای تایید پایایی ابزار از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که اندازه ضریب معادل %89 بوده است. برای بررسی سوالات تحقیق از روش های غیرپارامتری دوجمله ای و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح معنی داری %5 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است که بین شاخص های عملکردی و میزان اعتماد عمومی رابطه وجود داشته و عملکرد سازمان های بخش عمومی در هیچ یک از حوزه های عملکردی مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط نبوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی