Start: 2/2/2023 2:33:52 AMEnd: 2/2/2023 2:33:53 AM >> 674

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

28

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR-RFLP

صفحات

 صفحه شروع 405 | صفحه پایان 411

چکیده

 استخراج DNA از تخم و لارو سن دوم نماتد با روش فنل- کلروفرم در مورد جمعیت هایی از گونه های Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita از ایران انجام و پس از تیین کمیت و کیفیت, جهت انجام آزمون واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی C2F3/1108 (20 و 23 نوکلئوتیدی), قسمتی از DNA میتوکندریایی مربوط به ژن کد کننده سیتوکروم اکسیداز, تکثیر و یک نوار 1.7 کیلو باز در مورد جمعیت های هر دو گونه ایجاد گردید. قطعات تکثیری با آنزیم های محدود کننده DraI, AluI و HinfI برش داده شد و نتایج حاصل در ژل آگاروز مورد ارزیابی قرار گرفت. دو آنزیم محدود کننده AluI و DraI هیچ گونه برشی در طول قطعه DNA تکثیر شده ایجاد نکردند. برش قطعه 1.7 کیلوباز با آنزیم محدود کننده HinfI نقوش مشخصی از برای جمعیت های M.javanica و M.incognita ایجاد نمود. در جمعیت های M.javanica قطعه 1.7 کیلوباز به دو قطعه 1.0 و 0.7 کیلوباز و در جمعیت های M.incognita قطعه 1.7 کیلوباز به سه قطعه 1.0, 0.4 و 0.3 کیلوباز برش داده شد. اما تفاوتی بین جمعیت های مختلف هر گونه مشاهده نگردید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی