مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

631

دانلود:

103

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 149

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم است. نوع پژوهش, توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش, همه دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم را دربر می گیرد که30404  نفر هستند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی 602 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق, پرسش نامه محقق ساخته فرهنگ مهدویت شامل چهل سوال بسته پاسخ برحسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسش نامه به صورت محتوایی توسط اساتید و متخصصان تایید شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0.83 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح استنباطی (آزمون t و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد. نتایج نشان داد که درباره شناخت امام زمان (عج) بیشتر دانش آموزان به پرسش ها پاسخ های درست داده اند. درباره ایمان و باور قلبی به مهدی (عج), انتظار ظهور, فلسفه غیبت و فلسفه ظهور, میانگین به دست آمده بالاتر از حد متوسط است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی