مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

530

دانلود:

231

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 108

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر تبیین مدل معادله ساختاری رابطه بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه غرب استان مازندران است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر پیشینه موضوع مربوط به فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی, در جامعه آماری 140 عضوی, داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای جمع آوری داده, به ویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 88 درصد, جمع آوری شد. میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از متغیرهای فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در قالب معادله ساختاری به کمک نرمافزار Lisrel تعیین شد. مستند به معادله ساختاری شش متغیر هویت, الگوی ارتباطی, یکپارچگی, کنترل, سیستم پاداش و رهبری به ترتیب بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر رضایت شغلی داشتند و متغیرهای خلاقیت فردی, ریسک پذیری, حمایت مدیریت و سازش با تعارض هیچ گونه اثری بر متغیر وابسته نداشت. مدیران شرکتها برای افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهره وری منابع انسانی می توانند از نتایج این مطالعه استفاده کنند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی