video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,002

دانلود:

413

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش واسط عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 134

چکیده

 مقاله حاضر بر آن است با بررسی نقش عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول, در عرصه بازاریابی و رفتار مصرف کننده, به فعالان بخش تولید و واردات یاری رساند. بر این اساس از طریق تدوین یک الگوی سببی در قالب مدل مسیر و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی - تحلیلی به اجرای تحقیق پرداخته شد. تعداد 310 نفر از مشتریان مبلمان مستقر در شهر مشهد نمونه مورد مطالعه را تشکیل داده است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده و برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS برای شاخص های تمرکز و پراکندگی و LISREL برای تحلیل روابط مسیر استفاده به عمل آمده است. نتایج نشان داد که نقش واسط عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول مورد تایید واقع نشد؛ اما اثر عرق ملی و اداراک از کیفیت محصول بر قصد خرید به تفکیک تایید گردید. این یافته ها حاکی از آنند که ارتقای عرق ملی و کیفیت محصول تولید داخلی از نقشی تعیین کننده در مصرف کالاهای داخلی توسط خریداران برخوردار است و مانع از گرایش به مصرف کالاهای مشابه خارجی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی