مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا | سال:1390 | دوره:9 | شماره:28 | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

742

دانلود:

271

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حضور اسراییل در قفقاز و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با کاربرد نظریه بازیها)

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 80

چکیده

 ظهور منطقه قفقاز جنوبی ( همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) نگاه بسیاری از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را که به دنبال یافتن عرصه ای جدید برای همکاری, رقابت و تنازع در راستای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت و منافع در این منطقه  بودند, به خود جلب کرد. اسراییل به عنوان یکی ازقدرت های فرامنطقه ای بنا به الزامات ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن گوریون و دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز, تمایلی جدی به حضور در این منطقه را از خود نشان داده است. کشورهای منطقه نیز به خاطر مشکلات اقتصادی, سیاسی و توسعه ای خود, بهره گیری ازتوانایی های اسراییل را در راستای منافع خود مفید قلمداد نموده اند. اما مسئله حایز اهمیت در این میان, قرار گرفتن این منطقه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تعارضات شدید هویتی- ایدئولوژیکی این کشور با اسراییل می باشد بطوری که حضور و گسترش نفوذ اسراییل در ابعاد اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و نظامی- امنیتی به منزله کاهش نفوذ و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در پیگیری منافع ملی اش در این منطقه می باشد. بر این اساس مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه بازی ها در روابط بین الملل به بررسی تعاملات ایران و اسراییل در منطقه قفقاز می پردازد و با تجزیه و تحلیل مراتب این تعاملات روابط بین دو کشور را  به مثابه یک بازی برد و باخت تلقی می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID