Start: 2/7/2023 3:12:38 AMEnd: 2/7/2023 3:12:39 AM >> 713

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

788

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد روابط ریاضی بین فاکتورهای حجم و مساحت لغزش توده ای در گردنه صائین (شهرستان نیر)

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 218

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با انجام محاسبات در مورد لغزش ها مشاهده می شود که بین مساحت منطقه لغزشی و حجم لغزش ارتباط معنی داری وجود دارد. لغزش ها در انواع شرایط و محیط های اقلیمی بوقوع می پیوندند، لیکن تحت هر شرایطی روابط معنی داری بین حجم و مساحت لغزش مشاهده می شود. از این روابط در تعیین حجم لغزش ها در قسمتی از گردنه صائین در شهرستان نیر با مساحتی معادل 77.8 کیلومتر مربع استفاده شده است. در این تحقیق لغزش های یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1380 تا 1385 مورد بررسی قرار گرفته است. حجم کل مواد لغزش یافته در این دوره زمانی معادل VLT=3.2×107m3 می باشد که از سرعت جابجایی معادل jL=7.8mmyr-1 برخوردار بوده است.دوره های مرطوب 1383 تا 1385 باعث تسریع در وقوع لغزش در این ناحیه گردیده است. در طول این دوره 3 ساله، حدود 2.1×107 متر مکعب از مواد در منطقه گردنه صائین به حرکت درآمده اند که این مقدار دارای سرعتی معادل jL=54mmyr-1 می باشد که 6 بار بزرگتر از سرعت استاندارد است. حجم مواد لغزیده شده در یک دوره معین به عنوان معیاری برای تعیین بزرگی لغزش، استفاده شده که در محاسبات بصورت لگاریتم بر مبنی 10 نشان داده می شود و حجم کل لغزش را در یک دوره معین نشان می دهد. با توجه به این نکته، روابط جدید بین مساحت AL و VL حجم نقطه شروعی برای درجه بندی بزرگی لغزشها می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی