مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا | سال:1392 | دوره:11 | شماره:38 | صفحه شروع:243 | صفحه پایان:259

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نسبت ادراک محیطی با آموزه های دینی مطالعه موردی گاتهای اوستا

صفحات

 صفحه شروع 243 | صفحه پایان 259

چکیده

محیط جغرافیایی مفهومی درآمیخته با فرآیندهای اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و عوامل طبیعی است که درهم تنیدگی آنها در جهت دهی و معنابخشی به کوشش و منش انسان های ساکن, نقش بنیادی داشته است. در بسیاری موارد ویژگی های محیطی به پذیرش شماری از باورهای دینی و مذهبی انجامیده است. یافته های موجود گویای تاثیر عناصر و ویژگی های محیط جغرافیایی بر باورهای دینی و به تبع نظام اندیشه و جهان بینی افراد و گروه هاست که در قالب تعامل اشکال گوناگون مذهب, نوع فعالیت, فضا و چشم اندازهای جغرافیایی نمود یافته به گونه ای که بخش عمده ای از سوگیری آموزه های دینی و کنش مصلحان اجتماعی در پیوند با خاستگاه محیطی آنها بوده است. بخش گاتهای کتاب اوستا به عنوان کهن ترین متن زبان فارسی جدای از اداراک محیطی پیام آور آن نمی تواند تحلیل شود. رویکردی تحلیل هرمنوتیک حاکم بر متن یاد شده بازتاب اندیشه و آرمان زرتشت و گویای تشویق گذار جامعه شبانی به کشاورزی و یکجانشینی در پرتو ارزش های الهی (راستی و پرهیز از دروغ) است. بر این پایه, افزون بر مکاشفات ذهنی و عرفانی زرتشت, نابسامانی های محیطی و باورهای کهنِ ساکنان ایران ویچ در جهت دهی به اندیشه ها, آرمان ها و آموزه های مطرح در گاتها, کارکرد به سزایی داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID