مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا | سال:1392 | دوره:11 | شماره:37 | صفحه شروع:271 | صفحه پایان:288

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

333

دانلود:

112

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه روند تغییرات گرما و بارش در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 288

چکیده

 از جمله مسائلی که امروزه در بین اقلیم شناسان مورد اختلاف است وجود تغییر اقلیم یا تغییر روند در پارامترهای جوی است. لذا هدف این تحقیق بررسی روند تغییرات گرما و بارش در مقیاس سالانه و در غرب و شمال غربی ایران است تا با استفاده از چگونگی این روند, وجود یا عدم وجود تغییر اقلیم در این منطقه از کشور تعیین شود. به همین منظور, از دو روش پارامتری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و دو روش غیر پارامتری من کندال و ضریب اسپیرمن استفاده شده و با استفاده از نرم افزار Arc GIS به بررسی تغییرات در حال رخداد آن پرداخته شد, در نهایت با نرم افزار Minitab و روش سری های زمانی و ترسیم خط رگرسیون تغییرات این روند تا سال 2020 میلادی پیش بینی شده است. منطقه مورد مطالعه تقریبا بین عرض های جغرافیایی 34 تا 40 درجه شمالی و 44 تا 50 درجه طول شرقی واقع شده است. از بین ایستگاه های منطقه مورد مطالعه 9 ایستگاه با بیشترین داده با دوره آماری 46 ساله (1959-2005) انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری های سالانه هر چهار روش فوق (روشهای پارامتری و ناپارامتری) داده های بارندگی و گرما در برخی ایستگاه های منطقه کاهش و در برخی دیگر افزایش داشته است. این روند تغییرات در نمودار سری های زمانی نسبت به روش های پارامتری و ناپارامتری کمی تفاوت دارد. همچنین تعدادی از ایستگاه ها در حال تغییر روند گرما و بارش بوده که در پهنه بندی نمایان شده است و نشانه تغییر اقلیم در این منطقه است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID