مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش مشارکت مردم در فرآیند بازسازی کالبدی ناشی از بلایای طبیعی مورد: زلزله شهر بم

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 232

چکیده

زلزله یکی از شایع ترین انواع مخاطرات طبیعی است که از گذشته تا کنون بیشترین آسیب را بر جامعه بشری وارد نموده است. زلزله دی ماه 1382 بم در استان کرمان از جمله زلزله های بسیار زیانباری بود که آسیب های فراوانی را به لحاظ تلفات انسانی, شدت و بعد تخریب کالبدی به همراه داشت. بدیهی است به دلیل اهمیت لزوم توجه به خواست سانحه دیدگان, یکی از مهمترین نکات در بازسازی مناطق تخریب شده, بررسی این موضوع است که فرآیند بازسازی به چه میزان با خواست مردم انطباق داشته و مشارکت و همراهی آنها به عنوان یک مولفه اثرگذار در روند بازسازی و به تبع آنها بهره وری بهتر فعالیتهای صورت گرفته را در پی داشته است. براین اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش مشارکت مردم درفرآیند بازسازی و رابطه بین مشارکت مردم در بازسازی کالبدی و استفاده از فرصت های توسعه کالبدی مانند مسکن, معابر و دسترسی, خدمات عمومی و زیربنایی و بافت شهر بم است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و شیوه های گردآوری اطلاعات شامل روشهای اسنادی و میدانی (مشاهده, مصاحبه و پرسشنامه) است. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه, از نرم افزار SPSS و روش های آماری همبستگی, رگرسیون و آزمون های آماری پارامتریک T استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان مشارکت مردم از دید جامعه نمونه مثبت ارزیابی شده و از بین شاخص های توسعه کالبدی مشارکت مردم بیشترین تاثیر را بر روی شاخص مسکن و بافت شهر داشته و میزان مشارکت مردم در استفاده از فرصت توسعه مسکن و بافت شهر بیشتر از سایر شاخص ها بوده است و کمترین تاثیر را بر روی شاخص های خدمات و تسهیلات عمومی و زیربنایی داشته است. به نظر می رسد نقش بیش از حد دولت در بازسازی این شاخص ها باعث کم رنگ شدن میزان مشارکت مردم شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی