مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا | سال:1392 | دوره:11 | شماره:37 | صفحه شروع:157 | صفحه پایان:170

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

93

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه جریان فرامحلی سرمایه در فضای روستایی

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 170

چکیده

 جریان های فرامحلی سرمایه نقش موثری در اقتصاد روستایی ایفا می نمایند. این جریان ها شامل جریان مردم, محصولات کشاورزی, سرمایه و اطلاعات هستند که فیمابین نواحی روستایی و شهری وجود دارند. در نواحی مختلف جغرافیایی شدت و دامنه این جریان ها متفاوت است. در این راستا توان های محیطی نواحی جغرافیایی تاثیر زیادی در جذب و گسترش جریان های سرمایه دارد. به صورتیکه بر اساس پژوهش های تاکولی (1998) این جریان نقش زیادی در دگرگونی هایی بخش های اقتصادی روستایی از طریق پایدارسازی و تنوع اقتصادی سکونتگاه ها دارد. جریان فرامحلی سرمایه از شهر به روستا باعث گسترش بخش های صنعت و خدمات می شود. همچنین این جریان سایر جریان های فضایی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بهره مندی کارآمد از این جریان ها باعث کسب ارزش افزوده بیشتر برای خانوار روستایی می شود. جریان سرمایه بر اساس سازوکارهای مختلفی از جمله: اقتصاد ناحیه, کارکردهای بازاری و خدماتی شهرها و بازیگران شهری شکل می گیرد. بر مبنای بررسی های موردی اهلرس عواملی مانند روابط مالکیت و سکونت مالکان در شهر باعث یکسویه شدن جریان سرمایه از روستا به شهر می شود که این جریان عامل انتقال ثروت به شهرها و فقیر شدن روستاییان است. زیرا توزیع نابرابر سرمایه خانوارهای روستایی و شهری, باعث تضاد میان رفاه خانوارهای روستایی و شهری می شود و نارسایی ها و کمبودهای زیرساختی نواحی روستایی باعث ایجاد جریان های مهاجرتی به شهرها شده که عدم تعادل های ناحیه ای را به همراه خواهد داشت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID